Vattenägande

Ingå fiskeriområdes vattenareal är cirka 20 800 hektar. Till Ingå fiskeriområde hör alla vattenområden inom Ingå kommun; havsområdet, åar och sjöar.

Inom fiskeriområdet finns cirka 980 fastigheter, varav 245 är delägarlag (samfällda) och 735 är privata (skiftade). Området har en splittrad ägarenhetsstruktur och merparten av ägarenheterna är under 50 hektar.

Vattenägare! Har du koll på fiskeriområdets verksamhet? Känner du till områdets fiskebestämmelser? Fiskeriområdet har nu sammanställt den viktigaste informationen om fiskeriområdet i ett nötskal!

Konstituering av delägarlag

Delägarlagen blir konstituerade då de sammankallat till stämma, antagit stadgar och Regionförvaltningsverket godkänt stadgarna. Endast en liten del av delägarlagen är konstituerade. Fiskeriområdet uppmuntrar okonstituerade delägarlag att konstituera sig.

Ett konstituerat delägarlag har bättre möjligheter att aktivt jobba för fiskevattnen och sköta sin penningtrafik. Om delägarlaget inte vill konstituera sig är det ändå skäl att sammankalla till stämma och befullmäktiga en delägare att fungera som delägarlagets kontaktperson. Läs mer om hur man konstituerar delägarlag och om godkännandet av stadgar på Regionförvaltningens sidor. På Centralförbundet för Fiskerihushållnings delägarlagssidor finns modellstadgar och annat material gällande delägarlag.

Sammanslagning av delägarlag

Många delägarlag inom Ingå fiskeriområde är mycket små. Stora delägarlag har bättre möjligheter än små delägarlag att vårda sina vatten och ordna fisket. Samtidigt minskar förvaltningskostnaderna och det är lättare att hitta personer till styrelsen.

Bra tips för sammanslagning av delägarlag hittas exempelvis i  Vesialueiden yhdistäminen -infopaketet (på finska). Det bygger på erfarenheter från Södra Savolax. Även Centralförbundet för Fiskerihushållning och Lantmäteriverket har material om sammanslagning av delägarlag på sina hemsidor.

Rösträtt och röstmängd

Fiskeriområdets beslutsfattanderätt utövas av stämman och vattenägare så som delägarlag har rätt att sända en representant till stämman om man äger mer än 50 hektar vatten. Om delägarlaget eller vattenägarna besitter mindre vatten än detta, kan man ingå sammanslutningar på minst 50 hektar (eller minst 30 hektar om det är fråga om vattendrag) och får då rätt att skicka en gemensam representant till fiskeriområdets stämma. Sammanslutningen gäller endast fiskeriområdets stämma och uppstår genom att delägarlagen/vattenområdets ägare ger fullmakt till en person att representera dem. Fullmakten kan gälla ett tillfälle eller tillsvidare.  

Vattenägarnas röstmängd på fiskeriområdets beror på hur mycket vatten man äger. En vattenareal på mindre än 500 hektar berättigar till en röst, 500 – 1000 hektar ger två röster och äger man över 1000 hektar har man tre röster.

Anmäla kontaktuppgifter

Lag om fiske ålägger vattenägarna att anmäla sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet.

Ett delägarlag ska därtill anmäla sina kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket.

Delägarlag inom Ingå fiskeriområde

Om ni vill ha uppgifter om ert delägarlag på fiskeriområdets sidor, kontakta fiskeriområdets verksamhetsledare! Observera att delägarlagen själva ansvarar för att producera materialet och att fiskeriområdet uppbär en årlig avgift på 50 euro för att ha informationen på nätsidorna. Anslutningsavgiften är 100 euro. Fiskeriområdet förbinder sig i sin tur att uppdatera materialet två gånger per år.