Bestämmelser

Fiskereglering

Fisket kan vara begränsat av olika orsaker och av olika instanser. 

På den landsomfattande Kalastusrajoitus.fi -sidan hittar du information om de områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I karttjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen eller enligt NTM-centralens beslut, inklusive fiskeriområdenas fiskereglering som fastställts av NTM-centralen. Läs mer om dessa längre ner på sidan. Även olika slags begräsningar gällande begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk hittas i tjänsten. Samma information framgår även ur fiskeriområdets egna karta

Därtill kan vattenägarna ha egna lokala fiskebestämmelser. Ägarnas bestämmelser får du veta vid köp av deras fisketillstånd. Om dessa tillståndsbestämmelser är friare än lagens eller de som fastställts av Egentliga Finlands NTM-central, måste du följa lagens och NTM-centralens bestämmelser. 

Fiskeriområdets fiskereglering  

Fiskeriområdet rekommenderar att man i nät högre än 1,8 meter använder knutavstånd som är minst 50 millimeter. Avsikten med rekommendationen är att trygga gösstammens avkastning, alltså att ge gösen en chans att leka innan den fångas. 

Följande fiskeregleringar är i kraft inom fiskeriområdet, med beslut av Egentliga Finlands NTM-central: 

Året runt – Forsar och strömdrag i Ingarskilaåns vattendrag inklusive Solbergån 
Allt fiske förbjudet. 
För att skydda havsöringen.  
Beslutet är i kraft åren 2023–2024.  

15.5–15.6 – Kyrkfjärden, Innanbäckviken, Svenviken, Fagerviken och Nötöfladan Allt fiske förutom spöfiske från stranden är förbjudet. 
För att trygga gösens lek. 
Beslutet är i kraft åren 2023–2024. 

1.8–31.12 – Ingarskilaåns vattendrag inklusive Solbergån 
Fiske med nät, ryssjor och katsa förbjudet. 
För att skydda havsöringen. 
Beslutet är i kraft åren 2023–2024. 

1.9–30.11 – Havsområdet utanför Ingarskilaån 
Allt fiske är förbjudet. 
För att skydda havsöringen. 
Beslutet är i kraft åren 2023–2024. 

Noggrannare information om områdena hittas på Kalastusrajoitus.fi, samt i NTM-centralens beslutsdokument

Fångstmått, fredningstider och skyddsvärden

Vissa fiskarter har fångstmått och fredningstider i enlighet med lag och förordning om fiske. Till exempel vild havsöring (med fettfenan kvar) är enligt lag helt fredad inom hela Ingå fiskeriområde. Fettfeneklippt öring har ett fångstmått på minst 50 centimeter och den får inte fiskas i älv, å och bäck under tiden 1.9–30.11. Noggrannare information om fångstmått och fredningstider här.

Om du behöver information om hur man särskiljer fettfeneklippt och vild fisk från varandra samt hur man särskiljer lax och öring, läs mer i Fena -tidningen, sidan 10.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skyddsvärden för hotade fiskarter och flodkräfta. Fiskarter som omfattas av skyddsvärdena är bland annat sik i vattendrag som rinner ut i havet, lax, öring och ål. En komplett lista på arterna och deras skyddsvärden hittar du i Centralförbundet för Fiskerihushållnings lista. Skyddsvärdena ska utöver ett möjligt bötesstraff betalas om man i samband med en fiskeförseelse eller ett fiskebrott har tagit en hotad art till fångst.

Redskapsmärkning

Fiskebragder ska märkas på rätt sätt och vara försedda med fiskarens kontaktuppgifter. Vinterfiske och kräftfiske har egna regler. Du kan läsa mer om utmärkning av fiskeredskap här.

Hantera och avliva fisk eller kräftor sakenligt

Fisk som släpps tillbaka ska hanteras så varsamt som möjligt. Om fisken är skadad ska den avlivas före den släpps tillbaka.

Fisk som tas som fångst eller används som bete ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt med en lämplig metod. Avlivningen av fångstfisken kan skjutas upp om förhållandena försvårar avlivningen, eller om fångsten förvaras i en sump eller annan motsvarande anordning som lämpar sig för förvaring av fisk eller kräftor. Avlivningsskyldigheten gäller inte stora fångstmängder som fås på en gång.

Kräftor ska avlivas med en metod som gör att de dör så snabbt och smärtfritt som möjligt. Läs mer här.