Nyttjande- och vårdplan

Varje fiskeriområde ska göra upp en nyttjande- och vårdplan för sitt område. Målsättningen med planen är att trygga ett hållbart nyttjande av områdets fiskresurser samt den biologiska mångfalden.

Ingå fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan har uppgjorts av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), i nära samarbete med fiskeriområdets styrelse. Nyttjande- och vårdplanen fastställdes på stämman den 28.4.2022. Du kan bekanta dig med Ingå fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan här.

Det lämnades in en omprövningsbegäran om innehållet i nyttjande- och vårdplanen som behandlades av styrelsen i augusti 2022. Styrelsens beslut har överklagats till Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen har bett om fiskeriområdets utlåtande och det har inlämnats i januari 2023. Förvaltningsdomstolen förkastade besväret i november 2023. NTM-centralen hade planen till påseende 17.11-28.12.2023 och ett beslut är att vänta under våren 2024. 

Verkställande av nyttjande- och vårdplanen

Efter att planen vunnit laga kraft ansvarar fiskeriområdet för verkställandet av planen för nyttjande och vård tillsammans med innehavarna av fiskerätten samt myndigheterna. Delägarlagen och ägarna till skiftade vattenområden bör på sina områden följa riktlinjerna i planen för nyttjande och vård i fråga om fiske och vård av fiskevatten. Också myndigheterna bör ta riktlinjerna i planen i beaktande. NTM-centralen ansvarar för verkställandet av sådana regionala regleringsåtgärder som förutsätter beslut av NTM-centralen.