Ägarersättningar

Vattenägarna betalas årligen en ersättning för att deras vatten utnyttjas för allmänna fiskerättigheter och fiskeguideverksamhet, enligt den belastningskoefficient som fastställs i nyttjande- och vårdplanen. Ägarersättningarna bygger med andra ord på fiskevårdsavgifterna. Så länge som Ingå fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan inte har fått laga kraft, måste Egentliga Finlands NTM-central godkänna fördelningsprinciperna innan fördelningen och likaså betalningarna får göras.

Strävan är att så många vattenägare som möjligt avtalar om ersättningarna med fiskeriområdet och gärna lämnar medel att användas av fiskeriområdet för till exempel fiskeövervakning, utplanteringar och senare även förverkligandet av nyttjande- och vårdplanen.

Om vattenägaren vill lyfta sin ersättning, är det enligt lag ägarens skyldighet att anmäla följande uppgifter och förändringar i dem till fiskeriområdet:

Då det är ett samägt vattenområde, fordrar fiskeriområdet dessutom en fullmakt från vilken framkommer vem som sköter ärendet och eventuell annan utredning.

Ägarersättningar som inte överskrider 50 euro tillfaller enligt lag fiskeriområdet. Ersättningssummor större än 50 euro som det inte avtalats om, förfaller om tre år och tillfaller efter det fiskeriområdet.

Anmälan om ägarersättningar

Tilläggsuppgifter om ägarersättningar som gäller Ingå fiskeriområde fås genom att kontakta fiskeriområdets verksamhetsledare