Fiske

Allmänna fiskerättigheter och fiskevårdsavgift

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är så kallade avgiftsfria allmänna fiskerättigheter.

Fiskevårdsavgiften berättigar till spöfiske med ett spö och ett drag. Fiskevårdsavgiften är åldersbaserad och under 18-åringar och 70 år fyllda är befriade från fiskevårdsavgiften (betalningsskydigheten gäller inte heller personer som har hunnit fylla 65 år före den 31.12.2023).

För allt annat fiske, så som fiske med fler spön, fiske med bragder eller kräftfiske måste man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenägaren.

Lokala fisketillstånd

Infopunkten i Kommungården säljer fiskelov för fiske på Ingå kommuns vatten.

Inom fiskeriområdet säljer också Forststyrelsen fisketillstånd. Information om Forststyrelsens fisketillstånd (södra Kustområdet 6005) finns på Forststyrelsens nätsidor.

På föreningen Nylands friluftsområden (Uuvi) vars stränder fortsätter till Uuvis vattenområden är det tillåtet att fiska med tre spön utan extra avgift när man fiskar sik från stranden. Information om de vattenområden som Uuvi äger hittar du på föreningens nätsidor. Det är inte tillåtet att lägga ut stående fångstredskap (till exempel nät eller katsor) på Uuvis vattenområden.

Fiskebegränsningar

Det finns flera ikraftvarande bestämmelser inom området som påverkar fisket, utöver ägarnas egna bestämmelser. Informationen finns på nätsidan Kalastusrajoitus.fi samt på fiskeriområdets kartsida. Du kan också läsa mer om olika fiskebestämmelser på fiskeriområdets sida om bestämmelser.

I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns information om områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I webbtjänsten finns också information om de vattenområden som omfattas av begränsningar för mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt lagen om fiske och beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Utifrån den aktuella informationen har myndigheten markerat vattendragen för vandringsfisk på kartan i webbtjänsten. I tjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen, om andra begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk och närings-, trafik- och miljöcentralernas beslut om fiskebegränsningar enligt den nya lagen om fiske.

Delägarlagens fisketillstånd

Här kommer information om delägarlagens fisketillstånd an efter att de kommer fiskeriområdet till kännedom.